Kaikkien aikojen maalitilasto


maali
Kaukalopallo tilastoista puuttuu Saarijärven puulaakit 1997 ja 1998!
Jalkapallo tilastoista puuttuu Huhtasuo Cupit 2000, 2001 sekä Hippoksen yöturnaus!

Kaikki
Mika Lahtinen203
Sami Leppiniemi166
Jaakko Vähälä146
Marko Kyllönen127
Sami Salmela87
Marko Lehtonen86
Eero Kauhanen69
Sami Tikkanen62
Marko Pirttimäki53
Henri Kyllönen53
Tommi Hiekka52
Tatu Hakkarainen50
Matti Piispanen44
Simo Pynnönen43
Karri Kauppinen39
Sakari Kuoremäki39
Mikko Ahokas34
Marko Leppämäki34
Elias Saartoala32
Jukka Sandelin32
Pekka Piispanen31
Teemu Seppänen29
Ville Vähälä28
Veli-Matti Uusitalo28
Jesse Thomander27
Tatu Uuttana25
Erno Kyllönen24
Marko Jaatinen24
Jussi Ritvanen24
Tuomas Jaakonmaa23
Sami Tervonen21
Jaska Räty21
Muu Pelaaja21
Janne Venäläinen19
Petteri Hilden19
Aku Mäkinen18
Tomi Väänänen18
Teemu Lakonen17
Antti Ahola16
Lasse Porkka16
Juha Tarvainen16
Jari Sundell16
Lari Paanala16
Mika Kaistinen16
Jaakko Piispanen15
Olli-Pekka Jaatinen14
Mikko Vähäkangas14
Jani Kaistinen13
Ville Katainen13
Juha Lehtonen12
Sami Linna12
Tuomas Heinänen12
Iivari Poijärvi11
Janne Vehmas11
Arttu Oikari10
Samuli Korpinen10
Aki Bågman10
Tani Hänninen9
Ville Hakala9
Sauli Piispanen8
Mika Silvennoinen8
Toni Liimatainen8
Tommi Lampinen8
Eero Meijanen8
Pertti Nevasalmi8
Jussi Lehto8
Antti Rautiainen7
Petteri Varjus7
Jouni Kines7
Juha Nyman7
Antti Kankainen6
Oma Maali6
Jari Roikonen6
Seppo Ahonen6
Henri Kumpulainen6
Toni Tamminiemi6
Joonas Hytönen6
Tommi Kauppinen6
Niko Nieminen6
Veli-Matti Pesola6
Jani Niku5
Masi Kärkkäinen5
Niko Pasanen5
Heikki Ahola5
Matti Minkkinen5
Juha Karhapää5
Petri Kyllönen5
Markku Sutinen5
Eero Hänninen4
Perttu Oikari4
Teemu Laitinen4
Teppo Kuoremäki4
Aarne Meijanen4
Lasse Riihuhta4
Erkki Koivuranta4
Tommi Torppa4
Pertti Hytönen4
Antti Hirvonen4
Jari Savolainen4
Pekka Kuoremäki4
Marko Hyvönen4
Teemu Ojanperä4
Tero Korpi3
Teemu Rantakangas3
Tuomas Olli3
Piia Niemi3
Ville Pallonen3
Toni Eerola3
Juho Sironen3
Kari Juntunen3
AJ Noronen3
Lasse Vesterinen3
Samuli Salonen3
Risto Korhonen3
Timi Taponen3
Antti Ratilainen3
Mika Väätänen3
Joonas Mäkinen2
Petri Timperi2
Mikko Lehtonen2
Vesa Kytölä2
Eero Varjus2
Antti Kumpula2
Jesse Valkama2
Mikko Rautiainen2
Teemu Ala-Ukko2
Jonne Kinnunen2
Mikko Lyytinen2
Kari Lappi2
Joonas Anttonen2
Manu Pitkänen2
Konsta Kallio2
Miika Luukkainen2
Vesa Vähäsalo2
Ville Suominen2
Marko Kangas2
Tomi Nieminen2
Olli Tossavainen2
Ville Kiljunen2
Timo Ukskoski2
Olli Hakkarainen2
Sami Väänänen1
Esa Mäkinen1
Ville Rautiainen1
Jarno Valtonen1
Pasi Salminen1
Jukka Liimatainen1
Teemu Toroi1
Hannu Laitinen1
Mika Lindeqvist1
Ari Rautiainen1
Muu Pelaaja21
Mikko Nurminen1
Mika Oksanen1
Jari Riikonen1
Mikko Räikkönen1
Rami Niemi1
Heidi Mouhu1
Janne Riutanheimo1
Timo Pasonen1
Arttu Takala1
Jukka Roikonen1
Jari Tenokoski1
Pekka Ahonen1
Jere Varonen1
Aleksi Kiiskinen1
Teemu Rantanen1
Erno Blomberg1
Mika Kines1
Jukka Kalenius1
Kimmo Salminen1
Ari Kilpiäinen1
Kimi Ylipelto1
Jenni Härkönen1
Kaukalopallo
Sami Leppiniemi121
Mika Lahtinen103
Marko Kyllönen95
Marko Lehtonen83
Jaakko Vähälä64
Tommi Hiekka50
Sami Salmela43
Simo Pynnönen43
Henri Kyllönen41
Tatu Hakkarainen38
Matti Piispanen32
Pekka Piispanen31
Jukka Sandelin29
Sami Tikkanen25
Erno Kyllönen24
Marko Jaatinen23
Veli-Matti Uusitalo22
Jaska Räty20
Petteri Hilden18
Marko Pirttimäki18
Teemu Lakonen17
Antti Ahola15
Juha Tarvainen14
Jari Sundell12
Tuomas Heinänen12
Olli-Pekka Jaatinen12
Lasse Porkka12
Iivari Poijärvi11
Arttu Oikari10
Ville Katainen10
Samuli Korpinen10
Tani Hänninen9
Jesse Thomander9
Ville Hakala9
Marko Leppämäki9
Eero Meijanen8
Sauli Piispanen8
Pertti Nevasalmi8
Jouni Kines7
Toni Liimatainen6
Antti Kankainen6
Heikki Ahola5
Mikko Ahokas5
Karri Kauppinen5
Markku Sutinen5
Eero Kauhanen5
Muu Pelaaja5
Teemu Laitinen4
Teppo Kuoremäki4
Perttu Oikari4
Pekka Kuoremäki4
Pertti Hytönen4
Juha Lehtonen4
Tommi Torppa4
Erkki Koivuranta4
Aarne Meijanen4
Teemu Ojanperä4
Teemu Rantakangas3
Tuomas Olli3
Toni Tamminiemi3
Tero Korpi3
Sakari Kuoremäki3
Piia Niemi3
Aku Mäkinen3
Toni Eerola3
Petri Kyllönen3
Mikko Lyytinen2
Ville Pallonen2
Tomi Nieminen2
Petri Timperi2
Jonne Kinnunen2
Timo Ukskoski2
Miika Luukkainen2
Teemu Ala-Ukko2
Jani Kaistinen2
Joonas Mäkinen2
Vesa Vähäsalo2
Kari Lappi2
Timo Pasonen1
Heidi Mouhu1
Mika Oksanen1
Mika Kines1
Ville Suominen1
Jari Tenokoski1
Janne Riutanheimo1
Teemu Rantanen1
Esa Mäkinen1
Jere Varonen1
Kari Juntunen1
Jalkapallo
Mika Lahtinen80
Sami Salmela39
Sami Leppiniemi27
Teemu Seppänen27
Tatu Uuttana25
Marko Kyllönen22
Sami Tervonen21
Marko Leppämäki21
Tuomas Jaakonmaa21
Jaakko Vähälä20
Tomi Väänänen18
Aku Mäkinen15
Mika Kaistinen13
Henri Kyllönen12
Muu Pelaaja11
Matti Piispanen10
Tatu Hakkarainen9
Tommi Lampinen8
Mika Silvennoinen8
Jani Kaistinen7
Juha Nyman7
Petteri Varjus7
Seppo Ahonen6
Henri Kumpulainen6
Veli-Matti Uusitalo6
Aki Bågman6
Oma Maali6
Antti Rautiainen6
Jari Roikonen6
Juha Karhapää5
Veli-Matti Pesola5
Jani Niku5
Jari Savolainen4
Lasse Porkka4
Eero Hänninen4
Lasse Riihuhta4
Mika Väätänen3
AJ Noronen3
Marko Lehtonen3
Eero Kauhanen3
Toni Tamminiemi3
Juha Lehtonen3
Jari Sundell3
Jukka Sandelin3
Risto Korhonen3
Olli Tossavainen2
Jesse Valkama2
Mikko Rautiainen2
Sakari Kuoremäki2
Juha Tarvainen2
Marko Kangas2
Ville Kiljunen2
Eero Varjus2
Jari Riikonen1
Jukka Kalenius1
Pasi Salminen1
Jukka Liimatainen1
Tommi Kauppinen1
Mikko Nurminen1
Erno Blomberg1
Arttu Takala1
Jukka Roikonen1
Antti Ahola1
Rami Niemi1
Toni Liimatainen1
Sami Väänänen1
Mikko Räikkönen1
Ville Rautiainen1
Ville Suominen1
Olli-Pekka Jaatinen1
Petri Kyllönen1
Jarno Valtonen1
Kimmo Salminen1
Salibandy
Jussi Ritvanen24
Jaakko Vähälä23
Mika Lahtinen20
Janne Venäläinen19
Sami Leppiniemi16
Jaakko Piispanen15
Eero Kauhanen14
Jesse Thomander12
Marko Kyllönen9
Sami Tikkanen7
Janne Vehmas7
Joonas Hytönen6
Juha Lehtonen5
Matti Minkkinen5
Sami Salmela5
Marko Pirttimäki4
Marko Leppämäki4
Muu Pelaaja4
Marko Hyvönen4
Sakari Kuoremäki4
Jani Kaistinen4
Aki Bågman4
Ville Katainen3
Ville Vähälä3
Mika Kaistinen3
Juho Sironen3
Tuomas Jaakonmaa2
Teemu Seppänen2
Tatu Hakkarainen2
Karri Kauppinen2
Masi Kärkkäinen2
Matti Piispanen2
Kari Juntunen2
Mikko Lehtonen2
Tommi Hiekka2
Olli Hakkarainen2
Konsta Kallio2
Toni Liimatainen1
Antti Rautiainen1
Hannu Laitinen1
Ari Kilpiäinen1
Jenni Härkönen1
Petri Kyllönen1
Marko Jaatinen1
Teemu Toroi1
Jari Sundell1
Ari Rautiainen1
Olli-Pekka Jaatinen1
Petteri Hilden1
Manu Pitkänen1
Veli-Matti Pesola1
Kimi Ylipelto1
Jääkiekko
Eero Kauhanen47
Jaakko Vähälä39
Karri Kauppinen32
Elias Saartoala32
Marko Pirttimäki31
Sakari Kuoremäki30
Sami Tikkanen30
Mikko Ahokas29
Ville Vähälä25
Lari Paanala16
Mikko Vähäkangas14
Sami Linna12
Jussi Lehto8
Niko Nieminen6
Jesse Thomander6
Tommi Kauppinen5
Niko Pasanen5
Janne Vehmas4
Antti Hirvonen4
Masi Kärkkäinen3
Timi Taponen3
Samuli Salonen3
Lasse Vesterinen3
Antti Ratilainen3
Joonas Anttonen2
Sami Leppiniemi2
Antti Kumpula2
Vesa Kytölä2
Tatu Hakkarainen1
Jaska Räty1
Aleksi Kiiskinen1
Muu Pelaaja21
Ville Pallonen1
Marko Kyllönen1
Mika Lindeqvist1
Pekka Ahonen1
Manu Pitkänen1
Muu Pelaaja1